Opiskelu

Taloustiede tutkii taloudellisia ilmiöitä, kotitalouksia, yrityksiä, toimialoja tai alueita kotimaassa, EU:ssa ja koko maailmassa. Taloustiedettä tarvitaan taloudellisen käyttäytymisen ja taloudellisten lainalaisuuksien ymmärtämisessä ja tulkitsemisessa sekä ennustamisessa, suunnittelussa että päätöksenteossa. Taloustieteellä on vahva asema yhteiskuntatieteiden joukossa ja sen perustietoja tarvitaan yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin tehtäviin liittyvissä ammateissa. Koulutetut ekonomistit osaavat myös varsin hyvin käyttää tietokoneohjelmia, matematiikkaa ja tutkimusmenetelmiä.

Taloustieteen opintojen tavoitteena on kouluttaa päteviä ekonomisteja käytännön ammattitehtäviin ja myös vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Maisterintutkinto antaa vahvan perustan myös taloustieteen jatko-opinnoille.

Perinteisesti ekonomistit ovat sijoittuneet valtion ja kuntien suunnittelutehtäviin, taloudellisiin tutkimuslaitoksiin, järjestöihin, pankkeihin ja rahoitusmarkkinoille. Kuitenkin jo puolet sijoittuu nykyisin myös yrityksiin. Suomalaisia ekonomisteja toimii myös kansainvälisissä järjestöissä, kuten EU:ssa, Maailmanpankissa, IMF:ssä ja OECD:ssa.

Taloustieteen opetus on pitkälti kurssimuotoista. Opiskelu vaatii aktiivista luentokursseille ja harjoituksiin osallistumista sekä kirjallisten raporttien laatimista. Opetus on analyyttista ja etenee teorioiden käytännöllisiin sovelluksiin. Opiskelija perehtyy Suomen kansantalouden erityispiirteisiin, maailmantalouden kysymyksiin sekä talouden tietojärjestelmiin. Pääaineen opiskelun ohella joudutaan täydentämään matematiikan ja tilastotieteen koulutietoja.

Taloustiede jakautuu useaan osa-alueeseen. Mikrotalousteoriassa perehdytään kotitalouksien ja yritysten taloudelliseen käyttäytymiseen ja erilaisiin markkinoihin. Makrotalousteoriassa tutkitaan kokonaistaloudellisia riippuvuuksia esim. kulutuksen, investointien, työttömyyden, inflaation, valuuttakurssien ja vaihtotaseen välillä. Ekonometria tutkii ja pyrkii selittämään taloudellisia ilmiöitä matemaattis-tilastollisin menetelmin.