T-Klubin kannanotto 12 op:n yhdistettyihin kursseihin

Taloustieteen Klubi ry:n (myöh. T-Klubi) hallitukselta toivottiin kannanottoa uudistetuista 12 opintopisteen mikro- ja makrotaloustieteen kursseista. Osana kannanottoa T-klubi järjesti kyselyn jäsenistölleen (VTK- ja VTM -linjan opiskelijat) kuullakseen mielipiteitä uudistetuista kursseista. Kyselyn perusteella opiskelijat eivät ole täysin tyytyväisiä nykyisiin 12 op:n kursseihin. Kritiikkiä saaerityisesti kurssien tenttien uusimismahdollisuuksien muuttuminen verrattuna aikaisempiin kursseihin. Uudistettujen kurssien hyviä puolia ovat laajojen kurssien yhtenäisyys samanluennoitsijan ansiosta eikä päällekkäisyyksiä enää synny.

Uusien kurssien suurimpana ongelmana kyselyyn vastanneet pitävät kurssien tenttimistä. Välikokeiden uusiminen ei ole ollut kuluvana lukuvuonna mahdollista ja tämä on aiheuttanut sen, että opiskelijat joutuvat suorittamaan koko kurssin tentin, jossa on paljon asiaa ja siten läpäiseminen on haastavaa. Koska kurssit ovat laajoja ja vaikuttavat merkittävästi opiskelijoiden opintopistekertymiin, saattaa tämä vaikeuttaa opintojen etenemisestä tavoiteajassa.

Välikokeiden erisuuruinen painotus on kyselyn mukaan myös aiheuttanut opiskelijoille ongelmia. Opiskelija, joka on saanut vähän pisteitä ensimmäisestä välikokeesta, ei voi läpäistä kurssia välikokeilla edes toisen välikokeen täydellä pistemäärällä. Ensimmäisen välikokeen huono menestys laskee ymmärrettävästi opiskelumotivaatiota, koska opiskelija tietää, että seuraava tenttikerta (koko kurssin) on vasta usean kuukauden päästä. Kolmantena ongelmana on koko kurssin tentti, joka kuluvana lukuvuonna on sijoittunut yli kuuden (6) kuukauden päähän kurssin aloittamisesta. Esimerkkinä voidaan mainita KT41 Makrotaloustieteen kurssi, joka alkoi tammikuussa 2014. Tämän koko kurssin tentti tullaan pitämään vasta syyslukukauden alussa, jolloin ensimmäisistä laskuharjoituksista on kulunut kahdeksan (8) kuukautta. On myös otettava huomioon, että nykyisellään opiskelija ei voi suorittaa samaa tenttiä kolme kertaa.

T-Klubin hallitus esittää kannanottonaan kursseihin seuraavia muutoksia:

1) Välikokeiden uusiminen tulisi olla mahdollista
2) Koko kurssin tentti pitäisi pystyä suorittamaan heti toisen välikokeen jälkeen periodin lopussa
3) Välikokeiden painotus loppuarvosanaan tulisi olla tasainen

 

T-Klubin hallituksen puolesta,

 

 

_____________________                               _____________________

Reeta Juvonen, puheenjohtaja                        Anni Larkela, koulutuspoliittinen vastaava

Turussa 2.4.2014